การศึกษาการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

Main Article Content

นิษฐ์ฐา พีระชัยภาวงศ์
พลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
สิรินธร สินจินดาวงศ์
สุพรรณี สมานญาติ
ชินกฤต ศรีสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและระดับการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย ตามหลัก 3 ป และ 2) ศึกษาแนวทางการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ได้แก่ ภัยเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์  ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ และภัยที่เกิดจากสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ การบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการ 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝังและปราบปราบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จำนวน 215 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 40 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 123 คน และครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 52  คน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ  (rating scales) และแบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพปัจจุบันการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ตามขอบข่ายความปลอดภัย 4 กลุ่มภัย คือ ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 และตามมาตรการ 3 ป คือ การปราบปราม การป้องกัน และ        การปลูกฝัง ระดับการปฏิบัติโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.75

  2. แนวทางบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ควรมีการพัฒนาและกำหนดรูปแบบการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบัน โรงเรียนแต่ละแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีแนวทางการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัยที่แตกต่างกันไปตามนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางหรือรูปแบบต้องครอบคลุมตามมาตรการ 3 ป โดยเพิ่มความเข้มงวดและรวดเร็วในการปราบปราม พัฒนาแนวทางและรูปแบบการป้องกันและปลูกฝังเรื่องความปลอดภัย โดยพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย และหลักสูตรสถานศึกษาปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ชุมชน ผู้ปกครอง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaihwung, S., & Phutiariyawat, J. (2018). A study Safety Management in Secondary schools under the Secondary Educational Service Area, Office One .SWU Educational Administration Journal, 15(28).

Child Protection Act 2003 (2003, September 24). The Gazette. Page 1 - 29.

Gulsawat, T. (2015). Knowledge Management. Faculty of Political Science and Law, Burapha University. The meeting exchanged knowledge on quantitative research techniques. (pp.1-2). Chonburi: Burapha University.

Aunsatanon, K. (2020). The security Administration in school under the Jurisdiction

Of the Bangkok Seconday Educational Service area office 2. Valaya Alongkorn Review 10 (2), 1-14, 2020.

Ministry of Education. (2008). Core Curriculum of Basic Education 2008. Bangkok: Agricultural Cooperative Assembly of Thailand Press.

___________________. (2021). School Safety Operation Guide. Bangkok: Office of the Basic Education Commission.

___________________. National Education Plan 2017 – 2036. (1st ed.). Sweet Pepper Graphic : Office of the Education Council. Of the Bangkok seconday Educational service area office 2. Valaya Alongkorn Review 10 (2), 1-14, 2020

Office of the Basic Education Commission. National Education Act B.E. 2542 (1999) and as amended (No. 3) B.E. 2553. Bangkok: Office of the Prime Minister.

Suksomboon, S. (2016).Security Management Model In the Thai Premier League. Doctor of Business Administration Thesis, Sport and Entertainment Business, College of Graduate Studies in Management, Sripatum University.

Uthaisaen, C., & N. (2015). School Safety Management Strategies. Journal of Sangtham College, 7(1), 19-28.

Wonganannon, P. (2014). Internet usage behavior among children and young people. Journal of the Army Nurses, 15(2), 177.

Yonjoho, N., Luangamornlert, S., & Jintanadilok, N. (2018). Development of Implementation Measurement Instruments Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19, 382-391.

Government Gazette Announcement on National Strategy 2018 – 2037. Bangkok : Office of the Secretary of the National Strategy Committee, Office of the National Economic and Social Development Board. Gazette Announcement.

Tawinkam, S., & Thongmisee, S. (2023) School Safety Management in Network GROUP 42-43, Nongchok District Office,Bangkok. Journal of Academic for Public and Private Management , 5(2), 209-222.

Government Gazette Notification on Safety Act (2011, January 12). Gazette Announcement. 5-25.