เผยแพร่แล้ว: 2024-06-10

การศึกษาการบริหารด้านสถานศึกษาปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

นิษฐ์ฐา พีระชัยภาวงศ์, พลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุล, อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน, สิรินธร สินจินดาวงศ์, สุพรรณี สมานญาติ, ชินกฤต ศรีสุข

14-25