นโยบายการตีพิมพ์

          วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่

  1. บทความวิจัย (research article)
  2. บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article)
  3. บทวิจารณ์หนังสือ (book review)

        สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) ซึ่งผลการประเมิน มี 2 แบบ คือ 1) รับการตีพิมพ์ และ 2) ปฏิเสธการตีพิมพ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน
  2. เพื่อนำเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก
  3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

ขอบเขตสาขาที่รับตีพิมพ์  

รับตีพิมพ์บทความในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กำหนดการเผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) ดังนี้   

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤศภาคม -สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

 

การติดต่อกองบรรณาธิการ

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์: 02-1601240, 097-9359356

โทรสาร:  02-1601240

Email: ajdhs.ssruj@gmail.com