วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ในลักษณะปกปิด แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

การตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคกสำโรง สระโบสถ์

วรชัย วงศ์ศรีไทย, วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง, มยุรี รัตนเสริมพงศ์

25-40

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแช่แข็งผ่านระบบออนไลน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

Yulai Wu, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, อัครมณี สมใจ, วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร, สุดา สุวรรณาภิรมย์

53-64

การส่งเสริมเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์ (Call center) การดูแลสุขภาพ และการจัดการชีวิตของผู้สูงอายุยุค 5G

ณัฏฐชัย จันทร์ทิพย์, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, วิชิต สุรดินทร์กูร, สุดา สุวรรณาภิรมย์

65-80

แรงจูงใจของผู้บริโภคและพฤติกรรมการซื้อแว่นสายตา

ธิดา ตระกูลแก่นชาเดช, สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, สุพิศ ฤทธิ์แก้ว, กนกวรรณ มีสุข

81-96

ดูทุกฉบับ