วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) จำนวน 3 ท่าน ในลักษณะปกปิด แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการให้สินเชื่อของ Non-Bank ในเขตกรุงเทพมหานคร

ศลิษา ชินสุข, ทวี แจ่มจำรัส, ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์, สุดา สุวรรณาภิรมย์

600-612

แนวทางกำหนดค่าขนส่งสินค้าทางทะเลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ธราญา ลุ่ยพรสุขสว่าง, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, สโรชินี ศิริวัฒนา, สุดา สุวรรณาภิรมย์

652-661

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์

พรศักดิ์ พรสุขสว่าง, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล, สโรชินี ศิริวัฒนา, สุดา สุวรรณาภิรมย์

662-670

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยุคปกติใหม่

ธนกร จินดาดวงรัตน์, ทวี แจ่มจำรัส, ชัยเดช ช่างเพียร, ชัยวัฒน์ รวิโรจนวงศ์

671-685

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์

นฤชิต สุนทรกิติ, เอื้อมพร ศิริรัตน์, สโรชินี ศิริวัฒนา

686-695

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดเนื้อผลมะขามป้อมในรูปแบบกัมมี่

ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์, รุ่งรัตนา เจริญจิตต์ , ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์, ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์

696-709

การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายน้ำผึ้งมะนาวในรูปแบบ Jelly Stick

ณัฐริกานต์ แก้วโกลฐาฏ์, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์, อานุภาพ คีรีพัฒน์, ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์, สุภาพ พงษ์เพ็ง

710-721

ดูทุกฉบับ