วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ ทุกบทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป ในลักษณะปกปิด แบบไม่เห็นชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double-blinded review) 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

จิตวิทยาการศึกษา

พระศรีญาณวงศ์ ปณฑิตเสวี, พระเมธีปริยัติธาดา จารุปญโญ, อภินันท์ จันตะนี, ชมพูนุช ช้างเจริญ, ราณี จีนสุทธิ์

70-82

การพัฒนาการจัดภารกิจการบินของเครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศ

อธิราช ศิริทรัพย์ , ชาญเดช เจริญวิริยะกุล , วราพร ดำรงกูลสมบัติ , สโรชินี ศิริวัฒนา , ชณิษฐา สัมฤทธิ์

99-112

ดูเล่มทุกฉบับ