ติดต่อ

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02-1601240, 097-9359356
โทรสาร:  02-1601240
Email: ajdhs.ssruj@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ 0979359356

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

อภิชาติ ปามา
เบอร์โทรศัพท์ 087-9080122