ที่ปรึกษา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

 

 

บรรณาธิการ

 

 

ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร

มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ            

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชินบุตร 

มหาวิทยาลัยทองสุข

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

มหาวิทยาลัยมหิดล