ติดต่อ

ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

ผู้รับผิดชอบหลัก

Thaneerat Jatuthasri
Assistant Professor Dr.
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ 6622184687

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

คุณวราพร พวงจันทร์หอม