วารสารภาษาและวรรณคดีไทย เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ของศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย คติชนวิทยา รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา การเรียนการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย

   วารสารภาษาและวรรณคดีไทย  อยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 (ปี 2565-2567)  เป็นวารสารราย 6 เดือน เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) กองบรรณาธิการวารสารภาษาและวรรณคดีไทย ยินดีรับพิจารณาต้นฉบับผลงานวิชาการในศาสตร์สาขาดังกล่าวข้างต้น ที่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย บทความปริทัศน์ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผลงานที่ส่งมาให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการฉบับใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

    ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) วารสารภาษาและวรรณคดีไทยได้ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มและดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

    ISSN 0857 - 037X (Print)
    ISSN 2773 - 9872 (Online)

ประกาศจากวารสารภาษาและวรรณคดีไทย

2022-02-10

วารสารภาษาและวรรณคดีไทยขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ปี 2565 เป็นต้นไป วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของบทความ โดยกำหนดให้แต่ละบทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คนจากหลากหลายสถาบันพิจารณาคุณภาพของบทความ

วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-28

ดูทุกฉบับ