บรรณาธิการ:       

      รองศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

                                 

บรรณาธิการภาษาอังกฤษ:

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารินา โชติรวี

 

คณะบรรณาธิการ:

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์      สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์   สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

Prof. Dr. Peter Skilling                                      Fragile Palm Leaves Foundation

Prof. Dr. Justin McDaniel                                University of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ทอง          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรมินท์ จารุวร                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วริษา โอสถานนท์               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี คทวณิช               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล     มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารียา หุตินทะ                มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ฝ่ายจัดการวารสาร:           

      วราพร พวงจันทร์หอม