คุณธรรมความรักคาทอลิกในกวีนิพนธ์ขอบฟ้าขลิบทองของอุชเชนี

Main Article Content

นิชานันท์ นันทศิริศรณ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษารวมเล่มกวีนิพนธ์ขอบฟ้าขลิบทองของอุชเชนี ผ่านกรอบความคิดความเชื่อทางคริสตศาสนา เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุชเชนี ผู้เป็นคริสตชน ได้สื่อแนวคิดคุณธรรมแบบคริสตศาสนาคาทอลิกไว้ในกวีนิพนธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า รวมเล่มกวีนิพนธ์ขอบฟ้าขลิบทอง นำเสนอคุณธรรมสำคัญยิ่งของศาสนาคือคุณธรรมความรัก ทั้งความรักที่มีต่อพระเยซูเจ้า พระแม่มารี และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยอุชเชนีได้สื่อสารคุณธรรมความรักนี้ผ่าน 2 วิธีการสำคัญคือ การใช้สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระแม่มารี ได้แก่ ดาวประจำรุ่ง จันทร์เสี้ยว และกุหลาบ ซึ่งสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมไทยด้วย และการเลือกใช้คำศัพท์ที่แสดงความเป็นคาทอลิก บทความนี้จึงเป็นการเปิดมุมมองการวิเคราะห์กวีนิพนธ์ไทยด้วยกรอบความคิดความเชื่อคริสตศาสนา ซึ่งอาจนำไปปรับใช้กับตัวบทอื่นที่เหมาะสมจะวิเคราะห์ในแนวทางนี้ต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทคัดย่อ