ปริจเฉทข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กเพจ“ใต้เตียงดารา” การศึกษาจากมุมมองปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

Main Article Content

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของการนำเสนอและกลวิธีทางภาษาที่บุคคลที่นำเสนอข่าวใช้ในปริจเฉทข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กเพจ “ใต้เตียงดารา” ที่เผยแพร่ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน โดยเลือกเก็บข้อมูลที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 จำนวน 354 ปริจเฉท ผลการวิจัยโครงสร้างของการนำเสนอปริจเฉทข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กเพจ “ใต้เตียงดารา” พบว่าโครงสร้างของการนำเสนอปริจเฉทประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนต้นของปริจเฉทข่าวบันเทิง 2. ส่วนเนื้อหาของปริจเฉทข่าวบันเทิง และ 3. ส่วนท้ายของปริจเฉทข่าวบันเทิง  นอกจากนี้ผลการวิจัยกลวิธีทางภาษาที่บุคคลที่นำเสนอข่าวใช้ในปริจเฉทข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กเพจ “ใต้เตียงดารา” พบจำนวนทั้งสิ้น 12 กลวิธี ได้แก่ 1. การอ้างถึง  2. การให้รายละเอียด 3. การใช้คำเลียนเสียง 4. การยกถ้อยคำการให้สัมภาษณ์ของบุคคลที่เป็นข่าว 5. การใช้คำกริยาแสดงอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลที่นำเสนอข่าว 6. การใช้คำสแลง 7. การใช้คำภาษาอังกฤษ 8.การใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบหยอกล้อ 9. การใช้อุปลักษณ์ 10. การใช้ถ้อยคำที่มีการติดเครื่องหมายแฮชแท็ก (#) 11. การใช้สำนวน และ 12. การซ้ำคำ  ส่วนผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการสื่อสารกับโครงสร้างของการนำเสนอและกลวิธีทางภาษาที่บุคคลที่นำเสนอข่าวใช้ในปริจเฉทข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กเพจ “ใต้เตียงดารา” พบว่า องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารที่มีผลต่อโครงสร้างของการนำเสนอและกลวิธีทางภาษาที่บุคคลที่นำเสนอข่าวใช้ในปริจเฉทข่าวบันเทิงในเฟซบุ๊กเพจ “ใต้เตียงดารา” มีทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ “ฉาก” (Setting/Scene) “ผู้ร่วมเหตุการณ์” (Participants) “จุดมุ่งหมาย” (Ends) “เครื่องมือ” (Instrumentalities) และ “บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความ” (Norm of Interaction & Interpretation)

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์, ตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก

References

ภาษาไทย

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (มกราคม-ธันวาคม 2542). หน้าที่ของอุปลักษณ์จากมุมมองของผู้พูดภาษาไทย. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 16 (1), 259-268.

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2549). มองคัทลียาจ๊ะจ๋าจากมุมนักภาษา : เนื้อหาและกลวิธี. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2555). เอกสารคำสอนรายวิชา 2201783 การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำเนา)

ณัฐพร พานโพธิ์ทอง. (2556). วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์ : แนวคิดและการนำมาวิเคราะห์วาทกรรมในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดรุณี หิรัญรักษ์. (2529). เทคนิคการหาข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2543). กฎหมายอาญา: หลักและปัญหา (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

นารีนาถ สาลี. (2562). การศึกษานามวลีแปลง ความ-ในเฟซบุ๊กแฟนเพจใต้เตียงดารา. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 14(48), 27-45.

ประภาศรี สีหอำไพ. (2543). ภาษาไทยสำหรับครู (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิรัชพร อึ้งอรุณ และสิริวรรณ นันทจันทูล. (2560). การใช้ภาษาแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากเพจใต้เตียงดารา. ใน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (น. 221-242). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

พีรญา กล่อมจิต. (2561). การใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา. ใน หนังสือรวมบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (น. 458-465). กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์. (2549). กลวิธีการนำเสนอตนเองในนิตยสารผู้หญิง. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. (2530). ปริจเฉทแนวใหม่. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย, 9(1), 257-263.

เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. (2533). การวิเคราะห์ปริจเฉทภาษาไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยาภา ลิ่วเจริญชัย. (2548). การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะห์แบบทดสอบในนิตยสารไทย.(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

วราศรี อัจฉริยะเดชา. (2558). การเปิดรับและทัศนคติของกลุ่มคนเจเนอเรชั่น วาย ที่มีต่อข่าวบันเทิงในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อสารองค์กร). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ศศิธร ทัศนัยนา. (2535). การใช้ภาษาในข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย พ.ศ.2534. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

ศิริพร ภักดีผาสุข. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2201725 ภาษากับวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำเนา)

โศรยา วิมลสถิตพงศ์. (2549). กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ไทย. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สิทธา พินิจภูวดล. (2540). การใช้ภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่5). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์. (2560). เนื้อหาและกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในคอลัมน์ซุบซิบประเภทแฉในสื่อออนไลน์ภาษาไทย : กรณีศึกษาคอลัมน์ซุบซิบวิจารณ์แหลกของเจ๊หว่างออนไลน์ในเว็บไซต์เอ็มไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุกัญญา สุดบรรทัด. (2537). กรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุทธิยา มาหาเจริญ และจอมขวัญ สุทธินนท์. (2561). คำที่เกิดจากกลวิธีการแปรรูปคำตามเสียงพูดของแอดมินในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใต้เตียง ดารา” ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560. ใน หนังสือรวมบทความในการประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 12 (มนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) (น. 405-411). กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์. (2527). ภาษาที่ใช้ในข่าวบันเทิง. ใน ชลธิรา กลัดอยู่, การใช้ภาษา (น. 28-35). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2544). ภาษาศาสตร์สังคม (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาต่างประเทศ

Brown, G & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Halliday, M.A.K. & Ruquiya, Hasan. (1976). Cohesion in English. London: Longman.

Levinson, S. (1983). Pragmatics. London: Cambridge University Press.

Mey, J. (2001). Pragmatics: An introduction. Oxford: Blackwell.

Panpothong, N. (1996). A pragmatic study of verbal irony in Thai. (Doctoral dissertation). University of Hawaii at Manoa.

Schiffrin, D. (1987). Conversational Analysis. In F. J. Newmeyer (Ed.), Language: The Socio-Cultural Content. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, J. R. (1969). Speech acts. New York: Cambridge University Press.

Wilson, D. & Sperber, D. (1992). On verbal irony. Lingua 87, 53-76.