ขโมย คำภาษาตระกูลมอญ-เขมรในภาษาไทย

Main Article Content

ดาวเรือง วิทยารัฐ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
คอลัมน์ประจำฉบับ: คำไทย-คำเทศ
Author Biography

ดาวเรือง วิทยารัฐ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์

References

ภาษาไทย

จารุดี ผโลประการ และปริญญา ฤทธิ์เจริญ (บ.ก.). (2544). พจนานุกรม (ร.ศ. 120) (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

ปาเลอกัว, ชอง-บาตีสต์. (2542). สัพะพะจะนะพาสาไท. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

ราชบัณฑิตยสภา. (2554). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 จาก dictionary.orst.go.th

ศานติ ภักดีคำ และคณะ. (2561). ประวัติศาสตร์จากจารึก: จารึกสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

ภาษาต่างประเทศ

Caswell, J. (2544). A Dictionary of the Siamese Language (Copied and enlarged by J.H. Chandler). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

SEAlang. (2009). Mon-Khmer Comparative Dictionary. Retreived June 20, 2022, from sealang.net/monkhmer/dictionary

Suwilai Premsrirat. (1996). Phonological characteristics of So (Thavung), a Vietic language of Thailand. The Mon-Khmer Studies Journal, 26, 161-178.