1.  เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนและมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า

2.  ชื่อบทความและชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยระบุคุณวุฒิ การศึกษา ตำแหน่งวิชาการและหน่วยงานสังกัดของผู้เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเชิงอรรถโดยใช้สัญลักษณ์ *

3.  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเหมือนกันอย่างละไม่เกิน 350 คำ และมีคำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละไม่เกิน 3 คำ คำสำคัญภาษาไทยให้คั่นระหว่างคำด้วยการเว้นวรรค คำสำคัญภาษาอังกฤษให้คั่นระหว่างคำด้วยเครื่องหมาย ,

4.  เอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงงานเขียนนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ผู้แต่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รูปแบบการอ้างอิงงานเขียนนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.  ต้นฉบับบทความให้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและจัดรูปแบบดังนี้

               5.1  จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word เว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) กั้นหน้ากระดาษ บน และ ล่าง 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) ซ้าย และ ขวา 1.1 นิ้ว (2.8 เซนติเมตร)

               5.2  ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร DB Sathorn Medium ขนาด 20 pt ตัวหนา อยู่กลางหน้า (หากไม่มีสามารถใช้ TH Sarabun PSK แทนได้)

               5.3  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนาอยู่ชิดด้านขวา

               5.4  หัวเรื่องบทคัดย่อภาษาไทยคำว่า “บทคัดย่อ” และภาษาอังกฤษคำว่า “Abstract” ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนาอยู่กลางหน้าและแสดง" คำสำคัญ” และ“Keywords” ด้านล่างของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ชิดด้านซ้าย

               5.5  หัวข้อเรื่องใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 ตัวหนา อยู่ชิดด้านซ้าย

               5.6  เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16

               5.7  เชิงอรรถใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 13

               5.8  เนื้อหาและเชิงอรรถใช้เลขอารบิค

               5.9  เนื้อหาของบทความเรียงตามลำดับ ตามรูปแบบ template วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.  บทความวิชาการประกอบด้วยชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) Keywords บทนำ เนื้อหา บทสรุปและบรรณานุกรม

7.  บทความวิจัยประกอบด้วยชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) Keywords บทนำวิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย และบรรณานุกรม

8.  บทความที่ส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น

9.  บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชา จำนวน 3 คน และกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความทราบภายใน 3 เดือน บทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตพิมพ์ในนิตยสารบทบัณฑิตย์เพื่อเผยแพร่ทั้งในรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการบรรณาธิการและลำดับการตีพิมพ์ก่อนหรือหลังการส่งบทความ