นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ 

                   บทบัณฑิตย์เป็นนิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 4 ตอน ตอน 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ตอน 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ตอน 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน และตอน 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม

                   นิตยสารบทบัณฑิตย์มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไปและเพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

                    กองบรรณาธิการนิตยสารบทบัณฑิตย์ยินดีรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฎีกาวิเคราะห์ ปกิณกะกฎหมาย บทวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน พิจารณาและประเมินบทความทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมด้วยกระบวนการที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้ของกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน

                   กองบรรณาธิการจะเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับบทความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในบทบัณฑิตย์ รวมทั้งกำกับให้การพิจารณาประเมินคุณภาพบทความเป็นไปตามรูปแบบที่ ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ และผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blinded review) และรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาให้ปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ

                   ปัจจุบันนิตยสารบทบัณฑิตย์  ไม่มีนโยบายในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งบทความ กับผู้เขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารบทบัณฑิตย์

กระบวนการพิจารณาบทความ    

                   บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชา จำนวน 3 คน ตามรูปแบบที่ ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ และผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blinded review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความทราบภายใน 3 เดือน บทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเพื่อเผยแพร่ทั้งในรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการบรรณาธิกรและลำดับการตีพิมพ์ก่อนหรือหลัง

ประเภทของบทความ 

                   บทความวิชาการ, บทความวิจัยฎีกาวิเคราะห์, ปกิณกะกฎหมาย, บทวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์

ภาษาที่รับตีพิมพ์  

                   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดออก

                   ออกเผยแพร่ปีละ 4 ตอน ตอน 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ตอน 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ตอน 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน และตอน 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม

เจ้าของวารสาร 

                   เนติบัณฑิตยสภา