บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชา จำนวน 3 ท่าน ตามรูปแบบที่ ผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ และผู้ประเมินบทความไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blinded review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความทราบภายใน 3 เดือน บทความที่ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารเพื่อเผยแพร่ทั้งในรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการบรรณาธิกรและลำดับการตีพิมพ์ก่อนหรือหลัง