1.  กองบรรณาธิการตรวจและคัดเลือกบทความ

2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชา จำนวน 3 คนต่อบทความ พิจารณาและประเมินบทความโดยไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

3.  ผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการแก้ไขบทความตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความ