นิตยสารบทบัณฑิตย์

ISSN : 0857-2992

กำหนดออก : ออกเผยแพร่ปีละ 4 ตอน ตอน 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ตอน 2 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน ตอน 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน และตอน 4 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม

นิตยสารบทบัณฑิตย์มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไปและเพื่อเป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง

กองบรรณาธิการนิตยสารบทบัณฑิตย์ยินดีรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฎีกาวิเคราะห์ ปกิณกะกฎหมาย บทวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องพิจารณาและประเมินบทความทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมด้วยกระบวนการที่เป็น อิสระและเชื่อถือได้ของกองบรรณาธิการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน

ปีที่ 78 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มีนาคม 2565

นิตยสารบทบัณฑิตย์ 2565 เล่มที่ 78 ตอน 1

ISSN : 0857-2992

บรรณาธิการ : ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์

บก.บอกกล่าว

สารบัญ

"ความรับผิดของผู้ประท้วงในความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์: กรณีศึกษาคดี Colston Four ของประเทศอังกฤษ"

- ดร.ศุภกิจ แย้มประชา -

     หน้า 1 - 25

"นิติปรัชญาโรมัน"

- รศ. ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี -

     หน้า 26 - 64

"มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงสิทธิการเลือกตั้งของคนพิการ"

- ดร.เอกพงษ์ สารน้อย -

- ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร -

     หน้า 65 - 103

"การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใช้โดรนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ"

- ปวริศร์ กิจสุขจิต -

     หน้า 104 - 149

"การตีความกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตามกฎหมายเยอรมัน"

- ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ -

     หน้า 150 - 179

เผยแพร่แล้ว: 28-03-2022

บก. บอกกล่าว

ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
ดูทุกฉบับ