ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี   มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศไทย
นางนิพัทธ์ เกษาพร                                  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย

บรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์       มหาวิทยาลัยนเรศวร      ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ
ภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
ดร.ศศิธร ติณะมาศ                                                   สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
ภายนอก
รองศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์                     คณะศิลปกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์                    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา                        สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย   มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค                           คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดาบเพชร                        คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย              คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา วงรุจิระ                       สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง             สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล           คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย
ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ                                                 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย
ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์                                              คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  ประเทศไทย
ดร.พันธรักษ์ ผูกพัน                                                   สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประเทศไทย
ดร.รักชนก ชำนาญมาก                                             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวจรินทร  เสโตบล                                           กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย

ฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวธัญญธร จันทะวัง 
นางสุภมาศ อ่ำทอง 
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดช 
นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม
นางสาวทัตทริยา เรือนคำ
นางสุรีย์ จันทร์สงคราม
นางพรปวีณ์ ทองด้วง 

ภาพจากปก :  โดยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์
ขอบคุณภาพจากปก : 1. ภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก www.sinphunpiam.wordpress
                                2. ภาพถ่ายหัวโขนจาก facebook.com/mormay.mormoyz
ภาพประกอบในเล่ม : โดยนางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต

ที่อยู่ บรรณาธิการวารสารอายธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์  ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961204-6 โทรสาร 055-961148

เว็บไซต์ https://www.nuac.nu.ac.th/
อีเมล์ mekong_salween@nu.ac.th
เจ้าของ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร