ที่ปรึกษา
อธิการบดี                                                           มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า                  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
และศิลปวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์                      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์                        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
นางนิพัทธ์ เกษาพร                                               กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร        ประเทศไทย
นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย                                   กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ประเทศไทย

บรรณาธิการ 

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา                                         มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางจรินทร  พรมสุวรรณ                                         กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ
ภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์  ชื่นใจชน             คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา  สุวรรประเทศ           คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
ดร.ศศิธร ติณะมาศ                                                   สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศไทย
ภายนอก
ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม  พรประสิทธิ์                          คณะศิลปกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์                   คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา                       สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย   มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สมหมาย  ชินนาค                          คณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดาบเพชร                       คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิภา  วงรุจิระ                        สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง              สำนักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์  เกษมผลกูล          คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ประเทศไทย                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย             คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์               คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก  ชำนาญมาก               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศไทย
ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ                                                คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศไทย
ดร.พันธรักษ์  ผูกพัน                                                  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประเทศไทย

ฝ่ายจัดการวารสาร
 
นางสาวทัตทริยา  เรือนคำ
นางสุรีย์  จันทร์สงคราม
นางสาวธัญญลักษณ์  คำธัญวงษ์
ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์   สิงหเดช 
นางสาวณัฐชยา  ศรีจอมขวัญ

ภาพจากปก
นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์

ที่อยู่ บรรณาธิการวารสารอายธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์  ชั้น 3 เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-961205 โทรสาร 055-961148

เว็บไซต์ https://www.nuac.nu.ac.th/
อีเมล์ mekong_salween@nu.ac.th
เจ้าของ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร