About the Journal

กำหนดออกเผยแพร่
      วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยหน่วยวารสาร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) รับบทความตลอดปี

วัตถุประสงค์
   นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะทั่วไปและมนุษยศาสตร์ (General Arts and Humanities) สาขาประวัติศาสตร์ (History) สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ (Language and Linguistics) สาขาทัศนศิลป์และการแสดง (Visual Arts and Performing Arts) สาขาวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)

วิธีพิจารณาบทความ
     วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double-blinded Review) อนึ่ง การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์ อยู่ที่ดุลยพินิจของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด 

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ                                                                                                                                                             ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความละ 3,500 บาท วารสารฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อบทความได้ผ่านการพิจารณาของบรรณาธิการฯ และกองบรรณาธิการวารสารฯ  พร้อมทั้งได้แก้ไขเนื้อหาและรูปแบบของบทความตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว 

วารสารจัดทำในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์    ISSN 3027-6284 (Online)  
     

Announcements

2023 International Symposium on Culture and Civilization “SOFT POWER: THE CULTURAL DIPLOMACY"

2024-02-13

Naresuan University is pleased to invite you as in 2023 International Symposium on Culture and Civilization “SOFT POWER: THE CULTURAL DIPLOMACY”. The symposium will be held online on September 15, 2023 at 09.00 a.m. – 02.00 p.m. Online: Zoom Cloud Meetings Onsite: Faculty of Humanities, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. The objectives of the symposium are to establish academic networking and exchangeknowledge between international scholars in the field of civilization studies as well as to raise the quality of the Mekong-Salween Civilization Studies Journal to the international standard. 

Academic Partners

  1. Mekong-Salween Civilization Studies Journal, Naresuan University
  2. Korean Cultural Center in Thailand
  3. School of Social Sciences, Western Sydney University
  4. Faculty of Humanities, Naresuan University
  5. Center of Excellence for Tourism Management Research, Faculty of Business, Economics and Communication, Naresuan University
  6. Soft Skill Unit, Graduate School, Naresuan University
  7. Department of Art and Design, Faculty of Architecture Arts and Design, Naresuan University
  8. Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  9. International Gastronomy Tourism Centre, Maejo University

Read more about 2023 International Symposium on Culture and Civilization “SOFT POWER: THE CULTURAL DIPLOMACY"

Current Issue

Vol. 14 No. 2 (2023): July-December
					View Vol. 14 No. 2 (2023): July-December

Mekong-Salween Civilization Studies  Journal - วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  (เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม)  มีบทความวิจัยที่มีคุณภาพและน่าสนใจ จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง  มีบทความตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เรื่อง และเป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 6 เรื่อง  ได้รับเกียรติจากนักวิจัยและนักวิชาการด้านอารยธรรมศึกษาจากหลากหลายสถาบันภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่าในทุกมิติเช่นเดิม

วารสารฯ ฉบับต่อไปเปิดรับบทความทางด้านอารยธรรมศึกษาในทุกมิติ โดยเฉพาะด้าน (Soft Power) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ได้ตลอดปี

Published: 2023-12-18

Full Issue

บทความวิจัย (Research Article)

View All Issues

ISSN xxxx-xxxx (Online)

 

Indexed in tci