กำหนดออกเผยแพร่
      วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดทำโดยงานวิจัย สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

วัตถุประสงค์
    นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ได้แก่ ด้านสังคมวิทยา/ประวัติศาสตร์-ชาติพันธุ์-โบราณคดี ด้านศิลปศาสตร์/ปรัชญา-ศาสนา ด้านอักษรศาสตร์/ภาษา-วรรณกรรม ด้านศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม ด้านศึกษาศาสตร์/เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม ด้านนิเทศศาสตร์/สารสนเทศ-การสื่อสาร ด้านมนุษยศาสตร์/มานุษยวิทยา-จิตวิทยา ด้านรัฐศาสตร์/รัฐศาสนศาสตร์


วิธีพิจารณาบทความ
     วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน รับตีพิมพ์บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double-blinded Review) อนึ่ง การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์ อยู่ที่ดุลยพินิจของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด

วารสารจัดทำเป็น 2 รูปแบบ
     1. แบบตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม     ISSN 1906-7682    (Print)
     2. แบบอิเล็กทรอนิกส์         ISSN  2651-2114    (Online)   

บทความวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เข้าฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH)

2021-11-27

บทความวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได้รับคัดเลือกจำนวน 8 บทความ เพื่อเข้าฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) ซึ่งดูแลโดยประเทศญี่ปุ่น

                26116401new.jpg

สืบเนื่องจาก อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจํานงค์ อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คู่ความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์วิจัยนานาชาติด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น ได้ประสานมายังวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ขอนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ จำนวน 8 บทความ เพื่อไปจัดเก็บในฐานข้อมูลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ ภายใต้โครงการ “Sustainable Research Data Collection for ICH Safeguarding in the Asia Pacific Region (FY 2021)” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้าและการวิจัย ทางด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

รายละเอียดบทความที่ได้รับการคัดเลือก
1.การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชาวเขาเผ่าม้งในจังหวัดน่าน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3p4mYaG

2.ภาษิต สำนวน : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของคนไทยต่อผู้หญิง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/30Xg6nd

3.วัจนกรรมจากคำเอิ้นขวัญในพิธีกรรมรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3xmCORY

4.การศึกษาภาพสะท้อนสังคมในวรรณคดีเรื่อง “พระสี่เสาร์กลอนสวด”
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3126esL

5.การพัฒนาอาหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3l9aDB9

6.การแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ภูมิปัญญาการรักษาและการพัฒนาสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุขภาพ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3r9jSVC

7.การศึกษาประเพณีแย่งศพมอญ กรณีศึกษางานฌาปนกิจศพพระครูกาญจนสารกิจ อดีตเจ้าอาวาสหม่องสะเทอ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3xnmJLL

8.การจัดการความรู้ในการดำเนินการประเพณีตานต๊อด ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่: //bit.ly/3FS8n9l

Vol. 12 No. 2 (2021): July - December

Published: 2021-12-13

View All Issues

Indexed in tci