“China’s Asian Dream: Empire building along the silk road.”

Main Article Content

ดุษฎี วรธรรมดุษฎี

Abstract

เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 หรือ On Belt, One Road (Yi Dai, Yi Lu) เป็นการเชื่อมต่อ
จีนกับยุโรป เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ด้วยการลงทุนประมาณ 8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐครอบคลุม
890 โครงการในกว่า 60 ประเทศที่เข้าร่วม เป็นการเชื่อมต่อทางภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ จากลุ่มแม่น้ำโขง
สู่เอเชียกลางตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการสร้างสถาบันทางการเงินระดับภูมิภาคขึ้นใหม่ อาทิ
ธนาคารจีนพัฒนา ธนาคารจีนส่งออกนำเข้า ธนาคารลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (AIIB) ให้ทุนในการ
สร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ และเส้นทางอำนาจทางทะเลเชื่อมต่อทะเลจีนใต้กับมหาสมุทรอินเดีย ซึ่ง
ทอม มิลเลอร์ นักวิเคราะห์อาวุโสชาวอังกฤษ อดีตนักหนังสือพิมพ์เคยทำข่าวจากหลายประเทศในเอเชีย
จบการศึกษาจาก Oxford และ SOAS ได้ใช้เวลา 2 ไปทั่วรอบเขตพรมแดนจีนเพื่อศึกษาจนกระทั่งกลาย
มาเป็นหนังสือเล่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรธรรมดุษฎีด. (2019). “China’s Asian Dream: Empire building along the silk road.”. Journal of Social Development, 21(2), 235 - 242. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/222802
Section
บทวิจารณ์หนังสือ Book Review