อิทธิพลของการอ่านและเขียนชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

Nattawadee Punyasakulvong ณัฐวดี ปัญญาสกุลวงศ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ณัฐวดี ปัญญาสกุลวงศ์N. P. (1). อิทธิพลของการอ่านและเขียนชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Social Development, 14(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29030
Section
บทความวิจัย Research Article