อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมา ไดอิชิ: สาเหตุและผลกระทบต่อสังคม

Main Article Content

Vutthi Bhathumnavin วุฒฒิ พันธุมนาวิน
Duchduen Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B., & ดุจเดือน พันธุมนาวินD. B. (1). อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมา ไดอิชิ: สาเหตุและผลกระทบต่อสังคม. Journal of Social Development, 13(1). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29046
Section
บทความวิจัย Research Article