Published: 2015-01-07

การประเมินผลการดำเนินงาน 11 ปี ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

Phichai Ratnatilaka Na Bhuket พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, Somsak Samakeetham สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, Pongthep Chandasuwan พงษ์เทพ จันทสุวรรณ

อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูคูชิมา ไดอิชิ: สาเหตุและผลกระทบต่อสังคม

Vutthi Bhathumnavin วุฒฒิ พันธุมนาวิน, Duchduen Bhanthumnavin ดุจเดือน พันธุมนาวิน

การกำกับใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อผลิตไฟฟ้า กรณีโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย

Prasit Siritiprussamee ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี, Vutthi Bhanthumnavin วุฑฒิ พันธุทนาวิน, Chuvej Chansa-ngavej ชูเวช ชาญสง่าเวช

บทวิจารณ์หนังสือ "Multivariate Analysis Techniques"

Sawat Prathummaraj สวัสดิ์ ประทุมราช