สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย

Main Article Content

รติพร ถึงฝั่ง Ratiporn Teungfung
สนิท สมัครการ Sanit Samakakarn

Abstract

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพและความคาดหวังในชีวิตของผู้สูงอายุไทย โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากครัวเรือนตัวอย่างใน 13 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 5,600 ครัวเรือน ด้วยวิธีการสำรวจแบบ Panel and longitudinal ในปี พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นปีฐานของการสำรวจ  ผลการศึกษาพบว่าสุขภาพโดยรวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับดี ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-74 ปี มากกว่าครึ่งมีความคาดหวังในทางที่ดี คือมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 50 ที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก 10-15 ปี  สำหรับความพึงพอใจในชีวิต พบว่าผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในระดับมากกว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน ปัญหาทางสุขภาพที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาการกลั้นปัสสาวะ/การมีปัสสาวะเล็ด  และตัวอย่างมากกว่าครึ่งยังละเลยการออกกำลังกาย ดังนั้นจึงควรจะต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเพิ่มการออกกำลังกายที่เหมาะกับวัย เช่น การแกว่งแขน การเดินออกกำลังกาย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ratiporn Teungfung ร. ถ., & Sanit Samakakarn ส. ส. (2016). สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย. Journal of Social Development, 18(1), 35–60. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/63553
Section
บทความวิจัย Research Article