Published: 2016-04-30

บรรณาธิการแถลง

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม Somsak Samukkhethum

สารบัญ

กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาสังคม

สุขภาพ ความหวังและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุไทย

รติพร ถึงฝั่ง Ratiporn Teungfung, สนิท สมัครการ Sanit Samakakarn

35-60

บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง "On Leadership"

สุรีพร ยุพา มิยาโมโตะ, พระอนุสิทธิ์ อานนโท, นิรมล รักสถาน, สุรศักดิ์ วงศ์ษา, สุลีกร สุปัน, ภัสลดา อมราภรณ์

167-175

คำแนะนำการส่งบทความ

กองบรรณาธิการ วารสารพัฒนาสังคม

ใบสมัครสมาชิก

กองบรรณาธิการ JSD