Focus and Scope

            วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา (jsn journal) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น
  2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ใช้วารสารเป็นแหล่งต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติในเชิงบูรณาการ
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายทางการศึกษาในวงกว้างและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในแขนงญี่ปุ่นศึกษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

The “jsn Journal” is an academic journal of Japanese Studies Association in Thailand, and is published two issues per year. The Journal has following objectives:

  1. To be a channel for disseminating research findings related to Japan in the humanities and social sciences related to Japan.
  2. To be a platform for scholars, practitioners and graduate students to share knowledge and experiences, as well as utilize the journal as a source to enhance the body of knowledge that benefits our society and nationally-integrated development.
  3. To expand the network as well as strengthen academic cooperation in the area of Japanese Studies.

Peer Review Process

jsn Journal ประกอบด้วย บทความรับเชิญ บทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  บทวิจารณ์หนังสือ  บทความปริทัศน์ และ รายงานสัมมนา โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารมีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แบบออนไลน์ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการและการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกันด้วยระบบปกปิดชื่อ  ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น ๆ ไม่ใช่ความเห็นของกองบรรณาธิการหรือของวารสาร jsn Journal

 

The “jsn Journal” consists of invited papers, original research articles, academic articles, review articles,  

book reviews and conference reports. Each paper must have an abstract in both Thai and English. The journal is published in simultaneous print and electronic editions. All research articles in this Journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor screening and double-blind peer review. Any views expressed in the articles are the views of the authors only. 

Publication Frequency

ออกปีละ 2 ฉบับ เดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

2 issues per year

มีทั้งฉบับตีพิมพ์ หมายเลข ISSN 2229-1997 และฉบับออนไลน์ หมายเลข ISSN (2586-937X)

printed issue ISSN 2229-1997 and online issue ISSN (2586-937X)

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

jsn Journal

flow chart

Sponsors

JAPAN FOUNDATION

THAILAND RESEARCH FUND

JAPAN WATCH PROJECT

Journal History

Image result for วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา หรือ jsn journal เริ่มตีพิ่มพ์ครั้งแรกในปี 2011โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดเวทีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา

ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่พัฒนาต่อจากเดิมที่ดำเนินจัดการประชุมวิชาการระดับชาติปีละครั้ง และตีพิมพ์เอกสารสืบเนื่องหลังการประชุม  ในปีถัดไป

รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา (ปีที่ 1-3)

รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (ปีที่ 4-ปัจจุบัน)