วารสารของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นวารสารทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในระดับชาติ มีความเป็นอิสระจากสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 2011 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับนักวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาให้แก่แวดวงวิชาการในสังคมไทยด้วย เนื้อหาของวารสารครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Vol. 9 No. 2 (2019): กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-29

Editor's Note

ืทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

iv

The Role of Dreams in Sarashina Nikki

อรรถยา สุวรรณระดา

41-56

Non-human Beings and Cultural Studies in Japanese Manga

รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา, ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา

79-97

Labor Market Preparation for the Future of the Ageing Society: Lessons from Japan to Thailand

ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร, มุจลินท์ ชัยชมภู

98-116

View All Issues

Indexed in tci