Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 

  • ไฟล์ที่ส่งมาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับ โดยใช้ระบบอ้างอิง APA และยึดตามธรรมเนียมปฏิบัติของวารสาร โดยศึกษาวารสารเล่มก่อนหน้าเป็นตัวอย่าง

  • การคัดลอกหรือนำข้อมูลของงานวิจัยอื่น ควรอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนักวิจัย
  • ข้อความใช้อักษร ที่มีขนาดฟอนต์ และ ตัวสะกดถูกต้อง เขียนต่อเนื่องไม่เว้นบรรทัด
  • กรณีมีภาพ หรือ ตาราง กรุณาส่งไฟล์ภาพ หรือ ตารางที่มีความคมชัด แยกมาต่างหาก

แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความต้นฉบับที่จะเสนอเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยจัดหน้ากระดาษด้วยขนาดมาตรฐาน

บทความต้นฉบับจะ ประกอบด้วย 5 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง (หน้าแรก) ระบุ ชื่อบทความ ชื่อ-สกุลผู้เขียน สังกัด บทคัดย่อ คำ สำคัญ 3-5 คำ 

ส่วนที่สอง (หน้าที่สอง) มีรายละเอียดเหมือนในหน้าแรกทุกประการ โดยเขียน เป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนที่สาม (ตั้งแต่หน้าที่สามเป็นต้นไป) เป็นเนื้อหาของบทความโดยเรียงลำดับ ตามมาตรฐานปกติของการเขียนบทความ ทั้งนี้ ผู้เขียนควรใช้ตัวเลขอารบิคในการเรียง ลำดับองค์ประกอบของบทความในส่วนของบทนำจนถึงบทสรุป

ส่วนที่สี่ เอกสารอ้างอิงหรือภาคผนวก (ถ้ามี) ให้เขียนต่อท้ายจากบทสรุปตาม ลำดับโดยใช้ตัวเลขในการเรียงลำดับ การจัดทำเอกสารอ้างอิงให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association) เรียงจาก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น 

ส่วนที่ห้า ห่น่วยงานผู้แต่ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ อีเมลสำหรับติดต่อผู้แต่ง 

รูปแบบของการนำเสนอ

การเตรียมต้นฉบับบทความให้มีระยะห่างระหว่างบรรทัด single space กรณี ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร Th Sarabun PSK/Th Sarabun New สำหรับภาษาไทยและอังกฤษ และใช้อักษร MS Mincho สำหรับภาษาญี่ปุ่น

ขนาดของตัวอักษรที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบทความ: ตัวอักษรหนา ขนาด 18 พอยท์ ภาษาญี่ปุ่น 12 พอยต์ 

2. ชื่อ-สกุลของผู้เขียน และ สังกัด: ตัวอักษรหนา ขนาด 14 พอยท์ 

3. บทคัดย่อ: ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์ (ไม่เกิน 10 บรรทัด)

4. คำสำคัญ: ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์ (ไม่เกิน 5 คำ)

5. หัวเรื่อง: ระดับต้น (เช่น 1.XXX, 5.XXX, เอกสารอ้างอิง, ภาคผนวก) ตัวเข้ม ขนาด 18 พอยท์, ระดับรองลงไป (เช่น 1.1, 2.1.3) ตัวอักษรหนาขนาด 14 พอยท์

6. เนื้อหา: ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์

7. เชิงอรรถในเนื้อหาบทความ: เขียนไว้ในแต่ละหน้า ตัวปกติ ขนาด 10 พอยท์ เรียงลำดับด้วยตัวเลขอารบิค

8. ตาราง: หัวข้อตัวอักษรหนา ข้อความตัวอักษรปกติ ขนาด ไม่เกิน 14 พอยท์ (หรือ ปรับสัดส่วนตามความเหมาะสม)

9. เอกสารอ้างอิง: ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์

10. หน่วยงานผู้แต่ง และ อีเมลที่ติดต่อของผู้แต่ง: ตัวเอียง ขนาด 14 พอยท์

11. ภาคผนวก: ตัวปกติ ขนาด 14 พอยท์ (หรือ ปรับสัดส่วนตามความเหมาะสม)

12. หากมีความจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นให้ใช้ MS Mincho ตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้โดยทั่วไปในเนื้อหาให้มีขนาด 10 พอยท์ หากเป็นการใช้ภาษาญี่ปุ่นในส่วนอื่นๆ ของบทความให้ปรับขนาดตามความเหมาะสมโดยยึดถือหลักเกณฑ์ข้างต้น

ตารางและภาพ

ผู้เขียนจะต้องเรียงลำดับตารางและภาพโดยใช้ตัวเลขอารบิค (เช่น ตารางที่ 1 ภาพที่ 2) และต้องระบุชื่อตารางและภาพหลังตัวเลขด้วย ชื่อตารางกำกับไว้เหนือตาราง ชื่อแผนภูมิ รูปภาพ กำกับไว้ใต้แผนภูมิ และ ภาพ ขนาดของตัวอักษรในตารางและภาพใช้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ความสวยงาม และลักษณะของเนื้อหา ต้องระบุแหล่งที่มาของตารางและภาพให้ครบถ้วน หากเป็นผลการศึกษาหรือ เรียบเรียงโดยผู้เขียน ให้ระบุด้วย เช่น คำนวณ/เรียบเรียง/สรุปโดยผู้เขียน

การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุชื่อสกุลของผู้เขียน ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้า ภายในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น กรณีหนังสือ บทความในวารสาร หรือรายงานวิจัย (ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ, 2547, น. 20) หรือ (Feuchtwanger, 2002, p. 99) กรณีหนังสืออ้างอิง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 37) หรือ (Merriam- Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125) กรณีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ชวนะ ภวกานันท์, 2548) หรือ (Lesley University, 2005)

ในการจัดทำรายการเอกสารอ้างอิงขอให้ใส่ใจใน 4 หัวข้อต่อไปนี้

1) การเเรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามพจนานุกรม โดยเรียงจากภาษาไทย อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ตามลำดับ

2) การใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ และ การเว้นวรรค ตามกฎของภาษานั้น ๆ หรือ ใช้หลักสากล

3) การใช้ตัวอักษรใหญ่ หรือ เล็ก เช่น ชื่อบทความตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่ทุกคำ ยกเว้นคำทางไวยากรณ์ เช่น 

   Trends in the HR Development of Japanese Enterprises in Thailand in the 21st Century

4) การขีดเส้นใต้ ข้อมูลพื้นฐาน และตัวอย่างกรณีการอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไปกรุณาดูตามตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง (Examples of References list) ด้านล่าง สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ขอให้ศึกษาจาก American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples. from www.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf.

Preparing the article

The article to be considered for publication in the Journal should not be longer than 20 pages (A4) with standard page layout. The original copy must consist of three sections. The first section (first page) contains the name of the article, first and last name of the author, his/her affiliation, the abstract, keywords, and a footnote in the Thai language. The second section (second page) contains the same information as in section 1, but in English. The third section (from the third page onwards) is the main part of the article written in the standard order for article composition. The author should number the paragraphs from the preface to the conclusion using Arabic numerals in sequence. If there is a reference list or appendix, it should be attached at the end of the conclusion without being numbered. The reference list must comply with APA (American Psychological Association) format.

Presentation format

The article must be written using single-space format, and Th Sarabun PSK or Th Sarabun New must be used as the font type for both the Thai and English languages. The sizes of the fonts are as follows:

1. Name of the article: 18 point size.

2. First and last name of author: 16 point in bold

3. Abstract: normal font, 16 point (maximum 10 lines).

4. Keywords: normal font, 16 point (maximum 5 words).

5. Headings: first level (i.e. 1.xxx, 5.xxx. reference list, and appendix), 18 point in bold, second level and so on (i.e. 1.1, 2.1.3), 16 point in bold.

6. Main content: normal font, 16 point.

7. Footnotes in the first and second pages: normal font, 12 point (there are 2 possible types of footnotes): a. *Information that the author wishes to add about the article such as acknowledgements. b. **Specifying academic titles or other titles of the author, an address, and an e-mail by following this format: Associate Professor (Dr.)….., Contact Address: ….., e-mail: …..

8. Footnotes in the main content: written in each page in normal 12 point font in Arabic number sequence.

9. Table: bold or normal font, not larger than 14 point (as suitable).

10. Reference list: normal font, 14 point.

11. Affiliation and corresponding e-mail: 16 point in italics

11. Appendix: normal font, 14 point.

12. Others: If Japanese characters are required, the author must select MS Mincho font. The size of the Japanese characters used generally in the main content is 10.5 point (same size as 16-point Th Sarabun PSK or Th Sarabun New characters). If Japanese characters appear in other parts of the article, their size should be adjusted to the most suitable size by following the aforementioned criteria.

Tables and figures The author must place tables and figures in Arabic numerical sequence (i.e. Table 1, Figure 2) and specify the name of the table and figure after the number. The table title must be typed in the top row of the table. The title for the figure is placed directly below the figure. The font size in the table and figure should follow the aforementioned criteria and according to the suitability, appearance, and style of the content. The complete source of a table and figure must be included. If it is the work of the author, the source must be entered as “Calculated/written/ summarized by the author.”

Citation in text and References list

The citations in text and references list should give readers enough information to locate each source. To refer to the content, the first and last name of the author must be detailed, followed by the year of publication and the relevant page number in parentheses. For instance, in the case of a book, article in a journal, or a research paper: (ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ, 2547, น. 20) or (Feuchtwanger, 2002, p. 99). In the case of a reference book: (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546, น. 37) or (Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993, p. 125). And in the case of an e-document (ชวนะ ภวกานันท์, 2548) or (Lesley University, 2005).

When compiling a reference list, please pay particular attention to the following: 1) sequence; 2) punctuation and spacing; 3) capitalization; and 4) underlining. This guide covers basic information and examples for the most common types of citations. For full information, please consult American Psychological Association (APA) 6th edition style Examples. from www.edu.au/tutorials/citing/apa-a4.pdf.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง (Examples of References list) หนังสือ (Books)

อรรถยา สุวรรณระดา. (2555). ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wood, E. W., Jr. (2006). Worshipping the myths of World War II: Reflections on America’s dedication to war. Washington, DC: Potomac Books.

Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004). Semantic cognition: A parallel distributed processing approach. Cambridge, MA: MIT Press.

Oguma, E. (1995). Tanitsu minzoku banashi no kigen: “Nihonjin” no jigazou no keifu [The myth of the homogeneous nation: Genealogy of “Japanese people’s” self-portrait]. Tokyo: Shinyo Sha.

小熊 英二. (1995).『単一民族話の起源<日本人>の自画像の系譜』. 東京:新曜社.

หนังสือแปล (Translated books)

ฟุฮิโตะ ชิโมยามะ. (2553). รู้ไว้ ก่อนใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น [The Rules of Living in Japan] (ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สสท. (ต้นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ.2008)

Oguma, E. (2002). A genealogy of ‘Japanese’ self-images (D. Askew, Trans.). Melbourne: Trans Pacific Press. (Original work published 1996)

ホワイト, W.F. (2000).『ストリート・コーナー・ソサエティ』 (Street corner society) (奥田道大, 有里典三 訳), 東京: 有斐閣.(原著1993年)

บทความในหนังสือที่มีบรรณาธิการ (Article in an edited book)

สุมิตร คุณานุกร. (2520). การวางแผนการสอน ในไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ), คู่มืออาจารย์ด้านการเรียนการสอน. (น. 58-69). กรุงเทพฯ: หน่วยพัฒนา คณาจารย์ฝ่ายวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Gill, M. J., & Sypher, B. D. (2009). Workplace incivility and organizational trust. In P. Lutgen-Sandvik & B. D. Sypher (Eds.), Destructive organizational communication: Processes, consequences, and constructive ways of organizing (pp. 53-73). New York, NY: Taylor & Francis.

砂川有里子( 2 0 1 3 ) .「コーパスを活用した類義語研究─複合辞「ニツ レテ」と「ニシタガッテ」─ 」藤田保幸( 編) , 『形式語研究論集』 (35-60). 大阪:和泉書院.

บทความในวารสาร (Journal articles)

ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 19 (2), 34-39.

Carlson, L. A. (2003). Existential theory: Helping school counselors attend to youth at risk for violence. Professional School Counseling, 6(5), 10-15.

Landman, Fred (1989a). Groups, I. Linguistics and Philosophy, 12 (5), 559-605.

Landman, Fred (1989b). Groups, II. Linguistics and Philosophy, 12 (6), 723-744. หมายเหตุ: กรณีที่อ้างอิงหลายบทความจากผู้เขียนคนเดียวกันให้กำกับที่หลังปี ด้วยอักษร a b c ตามลำดับ

(1993).「英語話者における 『て形』 形成規則の習得について」『日本 語教育』 80: 125-135.

รายงานวิจัย รายงานของรัฐบาล (Research Reports, Government Reports)

ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับ เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส: เด็กทำงาน (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, ung, and Blood Institute. (2003). Your guide to lowering blood pressure. (NIH Publication o. 03-5232). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_low/ hbp_low.pdf

Ministry of Foreign Affairs. (1997, June 12). Peru jiken choosa iinkai no hokoku ni tsuite no Ikeda Gaimu Daijin no kishakaiken [Press interview with Foreign Minister Ikeda on the report of the investigation committee on the Peru Incident]. Ministry of Foreign Affairs, Japan. Retrieved from http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hoka/peru/ index.html

สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (Computer Software, Databases and Websites)

ชวนะ ภวกานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้. ค้นจาก http://www.businesstgai.co.th/content.php?data= 407720-opinion

Lesley University. (2005). Basic APA format for citing print materialist media. Retrieved from http://lesley.edu/library/guide/citation

文化庁 ( 2 0 0 2 ) . 「国語表記の基準常用漢字表記」, 国語施策情 報システム. http://www.bunka.go.jp/kokugo/main.asp? fl=list&id=1000003929&clc=1000000068

ไม่มีชื่อผู้แต่ง (No authors) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (2546). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. More jobs waiting for college grads. (1986, June 17). Detroit Free Press, pp. 1A, 3A.

สำนักงานกองบรรณาธิการ (Editorial office of jsn Journal) Room 606, Faculty of Political Sciences, Thammasat University, Pranakorn, Phraborom Maha Ratchawang, Bangkok 10200, Thailand Tel. Fax. 02-221-2422 URL: jsat.or.th e-mail: jsn.jsat@gmail.com