Announcements

วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา หรือ jsn Journal ได้รับการรับรองคุณภาพ ให้เป็นวารสารกลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยได้รับการรับรองระหว่างปี 2021-2024
จากผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564