วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา jsn journal ได้ปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านประเมินบทความเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
นับตังแต่ฉบับธันวาคม 2564 เป็นต้นไป