การบ่อนเซาะอัตลักษณ์ความเป็นชาติในงานวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร

Main Article Content

วรัญญา มหาจุนทการ

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการสร้างตัวละครที่ปรากฏในงานวรรณกรรมยุคต้นๆ ของโอเอะ เคนสะบุโร โดยมีขอบเขตการวิจัยในนิยายสองเรื่องที่มีจุดร่วมและแก่นเรื่องที่คล้ายคลึงกัน คือ เรื่องเลี้ยงดู『飼育』(1957) และฆ่ามันซะอย่าให้มันโต『芽むしり仔撃ち』(1958)  ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิเคราะห์ว่า แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในผลงานยุคต้นๆ ของโอเอะ เคนสะบุโรนั้น ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์และโครงเรื่องในงานเขียนอย่างไร และตัววรรณกรรมได้โต้กลับแนวคิดดังกล่าวด้วยการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นชาติออกมาอย่างไร โดยได้อ้างอิงแนวคิดต่างๆ ที่มีต่อลัทธิชาตินิยม แนวคิดเรื่องความเป็นอื่น และแนวคิดการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ ผู้วิจัยเห็นว่า ผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลในทางลบของแนวคิดชาตินิยมที่มีต่อปัจเจกชน และยังพบกระบวนการทำให้กลายเป็นอื่นและบทลงโทษที่มีต่อตัวละครในเรื่อง อย่างไรก็ดี งานวรรณกรรมดังกล่าวได้แสดงให้เห็นการบ่อนเซาะอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่เป็นผลจากแนวคิดชาตินิยมปรากฏอยู่ด้วย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัยและบทความวิชาการ