เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol. 13 No. 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563 (January - June 2020)

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังคงได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนพัฒนาวารสารของเรามาอย่างต่อเนื่อง

วารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษซึ่งเป็นงานแปลเรื่อง “วิวัฒนาการของความคิดว่าด้วยกฎหมายในพม่าและสยาม” ของ โรแบรต์ แลงกาต์ โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล เป็นผู้แปลอันเป็นผลงานที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้สนใจ รวมถึงความมีคุณค่าในมิติของการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย ซึ่งกองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณผู้แปลมา ณ โอกาสนี้ ในส่วนของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ ยังคงมีความเข้มข้นของเนื้อหาที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามมาตรฐานทางวิชาการ และที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือผู้เขียนบทความทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปรับปรุงบทความให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด อันเป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาวารสารให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กองบรรณาธิการขอขอบคุณ ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิม์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์และทันสมัย ความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการ และผู้เขียนบทความเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการย่อมส่งผลให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2020-06-24

View All Issues

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829