เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol. 14 No. 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564 (January - June 2021)

บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งมีความหลากหลายของเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหว่างประเทศ บทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งคือบทความเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 ในสหรัฐอเมริกาที่อาจนำมาใช้กับประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นบทความที่เหมาะแก่การศึกษาสำหรับนักกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาโรคระบาดอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีต่างๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เสนอบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง พิจารณาบทความอย่างเข้มข้น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุง เนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์และทันสมัย รวมทั้งคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนหยัดอย่างมีคุณภาพตลอดมา และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านให้เกียรติเสนอบทความเพื่อจะได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป

Published: 2021-06-21

View All Issues

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829