เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol. 13 No. 2 (2020): กรกฎาคม- ธันวาคม 2563 (July - December 2020)

บทบรรณาธิการ

วาสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจัย ที่มีคณุค่าทางวิชาการหลายเรื่อง ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและการทำงาน โดยมีบทความที่น่าสนใจเรื่ององค์การพื้นดินท้องทะเลระหว่างประเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรมีชีวิตในบริเวณพื้นที่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อันมีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ

ในส่วนการพัฒนาการทำงานของกองบรรณาธิการนั้น กองบรรณาธิการได้มีการประเมินเนื้อหาของบทความ ตลอดจนการใช้ภาษาและไวยากรณ์ของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักภาษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง แม้จะส่งผลให้บทความบางบทความต้องใช้ระยะเวลาในการปรับแก้ไขมากขึ้น แต่ก็เพื่อให้คุณภาพของวารสารเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสในใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิตbศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารต่อไปให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Published: 2020-12-25

View All Issues

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829