บทบรรณาธิการ (ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินมาตรฐานทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิตามระบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและยกระดับคุณภาพของวารสารกฎหมายไทย ในส่วนของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่มีประโยชน์ทางวิชาการหลายเรื่อง อีกทั้งยังมีบทความที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับสังคมได้จริง คือ บทความเรื่อง แนวคิดทางกฎหมายเพื่อการจัดการปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บทความดังกล่าวเกิดจากการวิจัยทางสังคมโดยใช้พื้นที่ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นฐานในการวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยมาแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังสามารถนำผลการวิจัยมาขยายผลเพื่อปรับใช้เป็นรูปแบบในการแก้ปัญหาความไร้รัฐไร้สัญญชาติในพื้นที่อื่นๆ ได้อีกต่อไป การพัฒนางานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นเป้าหมายที่สำคัญเป้าหมายหนึ่งที่กองบรรณาธิการจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาบทความ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการและคณะทำงาน จะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารต่อไป เพื่อยกระดับวารสารกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อมาตรฐานสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการทุกท่านต่อไป

Editors (Year 11, No. 1 (January-June 2018)

NULJ has been accepted and approved by the ASEAN Citation Index (ACI). All of articles and to be  subjecte to academic standards assessed by qaualified reviewer(s) so as to strengthen the academic and quality of Thai legal journals. Our journal comprises of academic papers and many useful research ones. There are also the articles that can be applied to our particular community, for example, a legal concept for addressing a  problem of the stateless people in Wang Thong District. Phitsanulok Province. The article is based on social science research using such district District, Phitsanulok Province as a subject matter. It is the base for research to solve the problem of statelessness in such district. In addition, the research results can be a legal model for solving the similar problem of non-governmental states in other areas. Most importantly, our editor(s )will continue supporting the academic works in this sphere. We would appreciate so much  their valuable time. They also provide their useful suggestions to edit and to improve the content of all submitted articles. We are thankful to all of the authors who have been interested in submitting their articles for being our publicized in our journals. We,  Editors and Members, determine to  constantly develop the promising  journal. So as to develop  Thai law journals in line with national and international standard, our journal will be a way through which scholarly workswill be disseminated.

Published: 2018-06-21