บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการและบทความวิจัย ซึ่งมีความหลากหลายของเนื้อหาครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหว่างประเทศ บทความที่น่าสนใจบทความหนึ่งคือบทความเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 ในสหรัฐอเมริกาที่อาจนำมาใช้กับประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นบทความที่เหมาะแก่การศึกษาสำหรับนักกฎหมายเพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนวิธีพิจารณาคดีต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ที่ทุกประเทศกำลังประสบปัญหาโรคระบาดอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีต่างๆ ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เสนอบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง พิจารณาบทความอย่างเข้มข้น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุง เนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์และทันสมัย รวมทั้งคณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนหยัดอย่างมีคุณภาพตลอดมา และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านให้เกียรติเสนอบทความเพื่อจะได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป

Published: 2021-06-21