บทบรรณาธิการ

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารทางวิชาการด้านกฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai –Journal Citation Index Centre: TCI) มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และในขณะนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการทั้งในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ คุณภาพและมาตรฐานทุกๆ ด้าน จนได้เข้าสู่ฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณ์สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ การเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในหลายช่องทางด้วยกัน อันจักได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดทั้งบุคคลผู้สนใจโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นบทคัดย่อ (Abstract) และฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปของออนไลน์ (On line) และสื่อสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) โดยรูปแบบการเขียนอ้างอิงและเชิงอรรถเป็นแบบ Turabian เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในบทความวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยทุกประการ

บทความวารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 นี้ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งในส่วนที่เขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงมีความหลากหลาย ในเนื้อหาสาระ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ อาทิ กฎหมายปกครอง กฎหมายการค้าและการลงทุน กฎหมายอนุญาโตตุลาการ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อันจักทำให้ผู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยได้ประโยชน์จากวารสารฉบับนี้ ทั้งในส่วนที่เป็นกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านพิจารณาอ่านบทความและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาสาระ แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่ได้มีส่วนผลักดันให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จนได้รับการยอมรับให้เป็นวารสารนิติศาสตร์ที่เข้าสู่ฐานข้อมูลการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียนในที่สุด

ขอแสดงความนับถือ
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Published: 2017-12-21