ประชุมกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ      ห้องรับรอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การจัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม บรรณาธิการวารสารฯ  จึงขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง และแผนการจัดทำวารสารตลอดจนร่วมพิจารณาบทความที่จะนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นฉบับดังกล่าวร่วมกัน ตามวัน และเวลาข้างต้น

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย

บรรณาธิการวารสาร