Vol. 6 No. 2 (2023): Mahidol Music Journal

					View Vol. 6 No. 2 (2023): Mahidol Music Journal

วารสาร Mahidol Music Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เดือนกันยายน - กุมภาพันธ์) ได้รับเกียรติจากนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์บทความอย่างต่อเนื่อง และด้วยปณิธานในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ วารสารในฉบับนี้จึงมีงานเขียนภายใต้หัวข้อเรื่องที่หลากหลายทั้งทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีวิทยา ดนตรีตะวันตก และดนตรีบำบัด

จากการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre - TCI) ในรอบปี พ.ศ. 2565 นั้น วารสาร Mahidol Music Journal ได้รับการจัดอันดับให้อยู่กลุ่ม 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Published: 2024-01-05

Full Issue

Article