Vol. 4 No. 1 (2021): Mahidol Music Journal

					View Vol. 4 No. 1 (2021): Mahidol Music Journal

วารสาร Mahidol Music Journal ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมีนาคม-สิงหาคม) ได้รับเกียรติตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย จากหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดนตรีอย่างเข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อเรื่องที่หลากหลายและน่าสนใจรวมทั้งสิ้น 5 บทความคุณภาพ ได้แก่ ดนตรีในพิธีเผาปราสาทนกหัสดีลิงค์ สำนักวัดเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ภาณุภัค โมกขศักดิ์  “ลำโสม” ต้นกำเนิดลำสีพันดอน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย กฤษฎา สุขสำเนียง  คีตลักษณ์วิเคราะห์ในเพลงไทย โดย ปกรณ์ หนูยี่  การใช้เนื้อเพลงเพื่อการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจค่ายเพลงในประเทศไทย กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดย เพียงรำไพ สิทธิโสภณ  และการพัฒนาแบบฝึกเพื่อการบรรเลงเดี่ยวขิมเพลงลาวแพน โดย กันตภน เรืองลั่น

Published: 2021-12-29