เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ไฟล์ของบทความสำหรับการตีพิมพ์ต้องถูกจัดในรูปแบบที่วารสารกำหนดเท่านั้น
  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดมาก่อนรวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • การส่งบทความต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word เท่านั้น
  • ปฏิบัติตตามขั้นตอนการเขียนตามหัวข้อ คำแนะนำจากผู้แต่ง
  • การอ้างอิงในบรรณานุกรม ให้ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA (American Psychological Association citation style)

1. ผู้เขียนต้องเป็นสมาชิกของวารสารมังรายสาร
2. ตัวบทความพิมพ์ด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ในการพิมพ์ ความยาว 10 - 15 หน้า พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน โดยพิมพ์แยกจากบทความอีก 1 แผ่น (หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ของผู้เขียน สถาบันภาษาฯ จะไม่เผยแพร่ในวารสาร) ดังรายละเอียดดังนี้

       3.1 ชื่อบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
       3.2 ชื่อผู้เขียน (กรณีผู้เขียนหลายคน ให้เขียนชื่อทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
       3.3 วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด และตำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนทุกคน
       3.4 สถานที่ทำงาน หน่วยงานที่สังกัด (สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ พร้อมสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address)

หมายเหตุ : บทความฯ ดังกล่าวต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาในวารสารฉบับอื่น

 

1. รูปแบบบทความวิจัย  ดาวน์โหลดที่นี่

2. รูปแบบบทความวิชาการ  ดาวน์โหลดที่นี่

3. ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA  ดาวน์โหลดที่นี่

4. แบบฟอร์มชื่อผู้แต่ง ดาวน์โหลดที่นี่