1. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร                        ที่ปรึกษา

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนัท  ธาตุทอง                       ที่ปรึกษา

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เลิศไกร                          ที่ปรึกษา

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี  แก้วคง                                ที่ปรึกษา

  1. บรรณาธิการ ประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล                        บรรณาธิการ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์  สังขภิญโญ                    ผู้ช่วยบรรณาธิการ

  1. กองบรรณาธิการภายนอกสถานศึกษา

1) ศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัวเล็ก                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย                       มหาวิทยาลัยบูรพา

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

4) รองศาสตราจารย์ ดร. พรพันธุ์ เขมคุณาศัย                         มหาวิทยาลัยทักษิณ

5) รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ                            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

6) รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว                        มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

7) รองศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

8) รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์                          มหาวิทยาลัยทักษิณ

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ        มหาวิทยาลัยทักษิณ

11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณะ บรรจง                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12) ศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ ไม้เท้าทอง                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  1. กองบรรณาธิการภายในสถานศึกษา

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2) รองศาสตราจารย์ พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

5) ดร. เมธาวีจำเนียร                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

6) ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  1. ฝ่ายอำนวยการ

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ                         รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

3) ดร.ธัชชา สามพิมพ์                                                           รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4) อาจารย์วิเชียร มันแหล่                                                      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5) นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์                                            หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

6) นางสาวพรผกา หมวกเเก้ว                                                 นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบภาษาอังกฤษ

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร พุทธรัตน์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2) Mohammed Yassin Mohammed Aba Sha' ar          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช