วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  จัดทำขึ้นในรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นมา ทางวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ยกเลิกวารสารรูปแบบตีพิมพ์ และเผยแพร่เฉพาะวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/14523

Print : ISSN 1906-873  Online : ISSN 2651-1223  Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.029 

Vol. 12 No. 1 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

Published: 2020-04-28

การพัฒนาผลิตภาพการจัดการคลังสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ Production Productivity Development of warehouse management of automotive part

ณัฐวัฒน์ บัวลอย, ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ, ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

38-48

คุณภาพการให้บริการร้านอาหารครัวไม้น้ำ Service Quality of Krua Mai Nam Restaurant

ภัสสร ธนาสุวิชากร, ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์

86-96

กระดิ่ง : พัฒนาการจากความเชื่อและศรัทธา สู่การแสดงสร้างสรรค์ “ระบำกระดิ่งสายพุทธชน” Development from Belief and Faith to the Creative Show “Buddhist Bell Dance”

ธีรวัฒน์ ช่างสาน, สุธิรา ชัยรักษา เงินถาวร, อินธนันต์ เหล็กนวลชูสิน , บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร , พงศธร ศรีใย

97-108

Knowledge of Youth at Ban Koh Muk, Trang Province, Participating in a Youth Camp to Protect Seagrass and Aquatic Animals

Natthita Rojchanaprasart, Prasert Tongnunui, Apirak Songrak, Boonkrun Porndetanan, Dawan Sanlee , Somsak Saeton , Tirathana Chumsaengsri

175-187

View All Issues

Indexed in tci