วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย  ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) กำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  จัดทำขึ้นในรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) เป็นต้นมา ทางวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ได้ยกเลิกวารสารรูปแบบตีพิมพ์ และเผยแพร่เฉพาะวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/nakboot/issue/view/14523

Print : ISSN 1906-873  Online : ISSN 2651-1223  Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2561 เท่ากับ 0.029 

Vol. 12 No. 3 (2020): ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

Published: 2020-12-29

The process of decision-making to purchase PASAYA Energy Saving Curtain

หยาดทิพย์ โพธิหลักทรัพย์, วัชระ ยี่สุ่นเทศ

1-9

The Opinion Of Teachers Leadership Of Administers That Affecting The Academic Administration Under The Secondary Education Service Area Office 5

สลินทิพย์ อิ่มปาน, ทินกร พูลพุฒ, วีณา อ่องแสงคุณ

23-32

Promoting Instructional Process by Academic Mentors for Secondary School Teachers

มงคล สาระคำ, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, วิชิต สุขทร

33-43

The Relationship between Transformational Leadership and Conflict Management of Schools under Surat Thani Primary Educational Service Area Office 2

โสพินันท์ กะแหม, วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, ธีรพงษ์ สมเขาใหญ่

44-52

Relationship between School Administrator Competency and Quality Administration and Management Processes according to Basic Education Standards of a School under the Secondary Educational Service Area Office 4

ลลนา วิชัยขัทคะ, วรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจำแลง , สุชาดา นันทะไชย

ุ60-69

Academic Leadership of School Administrators Affecting Quality of Work Life of Teachers under the Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat Thani

วิภัสสร ชุ่มจิตร, โสภณ เพ็ชรพวง, ณัฎจรี เจริญสุข

ึ70-78

Leadership Styles of School Administrators Affecting Internal Supervision Process in Schools under The Suratthani Secondary Educational Service Area Office 11

ปิยรัตน์ พารเพิง, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์, นัฎจรีย์ เจริญสุข

112-125

Organizational Culture affecting learning Organization of Schools Under Nakhon Si Thammarat Municipality

วรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, นพรัตน์ ชัยเรือง , มะลิวัลย์ โยธารักษ์

126-138

Towards Developing an Organizing Framework for Describing the Meaning and Relationships of Education Terms in Education Policies: a Participatory Action Research

พิเชษฐ์ พินิจ, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล , เอกรัตน์ รวยรวย , สันติรัฐ นันสะอาง , คมกฤตย์ ชมสุวรรณ

139-151

Hybrid Learning and the Quality Improvement of Thailand’s Education in the 21st Century

ศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์, ภูริส ฐานปัญญา, เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

213-224

View All Issues

Indexed in tci