พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ The Leader Behavior of School Administrators Effecting to the Participation of the Academic M

Main Article Content

จันทิมา มะเกลี้ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น
ดร.สายสวาท เกตุชาติ

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังวิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จำนวน 30 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่    แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบค่าที (t–test for dependent Samples)  


 


ผลการวิจัยพบว่า


  1. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ ทฤษฎีจุดประสงค์ของรูปแบบการสอน/วิธีสอน สาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการสอน และการวัดและประเมินผล และขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นระดมความคิด (Brainstorming : B) ขั้นอ่านเนื้อเรื่อง (Reading : R) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer: I) ขั้นออกแบบชิ้นงาน (Development: D) และขั้นประเมินผล (Evaluation: E)

ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อนำไปทดลองนำร่องที่โรงเรียนห้วยยอด กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 39 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า รูปแบบการสอนอ่านที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ กล่าวคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า

3.1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


3.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก


 


คำสำคัญ :  การสอนอ่านภาษาอังกฤษ, เทคนิคห้องเรียนกลับทาง, วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อค


 


Abstract


The objectives of this research are to develop the instruction model of  English reading by using Murdoch Integrated Approach (MIA) with Flipped  Classroom Teaching for grade 8 students, to evaluate the comprehensive English skills by using the instruction model of English reading by using Murdoch Integrated  Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for Grade 8 Students, and to  assess the effectiveness of The instruction model of English reading by using  Murdoch Integrated Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for grade 8 students. This research used Mix Method Design (quantitative research and qualitative research).


The sample of the research was 30 grade 8 students of Wangwiset School under the Office of Secondary Education Service Area 13. The research instruments were the lesson plans by using The Instruction Model of English Reading integrating with Murdoch Integrating Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for grade 8 students, the reading comprehension test, the English achievement test and questionnaires. The data were analyzed by content analysis, percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent. 


The research findings were as follow:


  1. The instruction model of English reading by using Murdoch Integrated Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for grade 8 students had 5 compositions which were Principal, Objective, Content, Method, and Evaluation. Also, the model had 5 steps which were Brainstorming : B, Reading : R, Information Transfer : I, Development : D, and Evaluation : E.

The expert had examined the quality of the instruction model of English reading by using Murdoch Integrated Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for grade 8 students showed that the overall result was at a high level. When it was tried out with 39 grade 8 students who were not the research sample in Huai Yot School found that the developed model had the high quality. Their posttest scores were higher than the pretest scores that were significantly different at .05 levels.


  1. The grade 8 students had the average posttest score of comprehensive English reading higher than the pretest score which was significantly different at the .05 level.

  2. The effectiveness of the instruction model of English reading by using Murdoch Integrated Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for grade 8 students found that

3.1 The students had the average posttest score higher than the pretest score which was significantly different at the .05 level.


3.2 The student’s satisfaction on the instruction model of English reading by using Murdoch Integrated Approach (MIA) with Flipped Classroom Teaching for grade 8 students was at a high level.


 

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

Jantima Patthammakun. (2012). Flipped Classroom. [Online]. Available:
https://piyanutphrasong 025.wordpress.com, [2014, January 12]. (in Thai)
Joyce, B. R. and M. Weil. Models of Teaching. 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-
Hall, 1980.
Keeves, J.P. 1997. Models and model building. In Keeves, J.P. (ed.) Educational
research. Methodology and measurement : An International Handbook. 2nd
ed., Oxford : Peraman Press.
Manageronline. (2013). O-Net M.3 Before the actual date, the average score is less than
half. [Online]. Available: http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9580000030243,
[2014, May15]. (in Thai)
Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551(A.D. 2008).
Bangkok : Kurusapaladprao. (in Thai)
Murdoch, George S. (1986 January). “A More Integrated Approach to the Teaching of
Reading,” English Teaching. Forum 34(1).
Nilakarn, L. (2004, January-June). Learning Styles Development. Nagabut Journal Review,
6(2). Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. (in Thai)
Piyawan Thong-a-nuntiwong. (2005). The Effects of Teaching Englsih Reading
Comprehension by Using Murdoch Integrated Approach (MIA) of Mattayom Suksa 6
students. Udon Thani : Udon Thani Rajabhat University. (in Thai)
Sunee Sunmud. (2009). Reading Problems. [Online]. Available: http://www.gotoknow.org, [2557, August 28]. (in Thai)
Supinya Yeemudalhee. (2013,10 May). The results of Using More Integrated Approach to
the Teaching Of Reading : MIA with Graphic Organize Technique for Reading
Abilities a Thinking Analysis Abilities of Secondary Grade 1 Students. Songkla :
Thaksin University. (in Thai)
Surasak Pahe. (2013, 21 May). The Flipped Classroom : New Classrooms Dimension in
the 21st Century. Phrae (in Thai)
Titsana Kaemmanee. (2012). Various media teaching model. Bangkok : Chulalongkorn
University. (in Thai)
Thongdee Teedee. (2016, July-December). An achievement of Research Methodology
Learning on Basic Public Administration Titled “Peer Assisted Learning” Nagabut
Journal Review, 8(2). Nakhon Si Thammarat: Nakhon Si Thammarat Rajabhat
University. (in Thai)

Wisa Chattiwat. (2006). Teaching English : English Reading Comprehension. Bangkok :
Silpakorn University. (in Thai)