การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพรเขต 1 A Study of problems and guided development on Personnel Administration in Schools under Chumphon Primary Educational Service Area Office 1

Main Article Content

สุภาภรณ์ หาญณรงชัยกิจ
สมคิด นาคขวัญ
ชูศักดิ์ เอกเพชร

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 3) ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 1,157 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน  297 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.98 และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ได้แก่ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์เนื้อหา


          ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ ดังนี้ การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพบว่า ครู ที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับ ดังนี้ การสรรหาบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาพบว่า ครู ที่มี เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ข้อที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกแต่ละด้าน ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรและกำหนดตำแหน่ง การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบวินัย มีกระบวนการป้องกันการลาออกจากราชการของข้าราชการครู


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Agado, Gloris Ale. (1998). Staff Development Effective Boarder Schools. Austin: Dissertation Abstracts International. 59:1841-A,.
Bartol, K.M. & Martin D. C. (1991). Management. NewYork: McGraw-Hill, Inc.
Getzels, J. W., & Guba, E. G. (1957, December). “Social Behavior and Administrative
Process,” School Review. : 65, 423-441 Mondy, W.R. & Noe, R.M.(1990), Human Resource Management, Boston: Allyn & Bacon, 9–10.
Gulick, L., & Lyndall, Ur. (1937). Paper on the Science of Administration. NewYork: Institute of Public Administration.
Henri, F. (1949). General and Industrial Management. London: Sir Issac Pitman & Sons Ltd.
Jesse B. Sears. (1959). The Nature of Administration Process. (New York: McGraw-Hill. Book Co.,1959)
Koontz, H.D., & O’Donnell, C. (1972). Principle of management function. New York: Mc.Graw-Hill book.
Yoder, D. & others (1955). Personal Principles and Policies. New Jersey: Prentice – Hall.