ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารกับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี The Relationship between Information Technologies Management and Effectiveness of Information System of School Administrators as Perceived by Teachers under Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat Thani Province

Main Article Content

ปริวรรต ธงธวัช
โสภณ เพ็ชรพวง
สมคิด นาคขวัญ

Abstract

             The purposes of this research were to study the information technology management of school administrators, the effectiveness of information system of school administrators and relationship between information technology management and effectiveness of information system of school administrators as perceived by teachers under Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat Thani Province. The populations were 1,884 teachers. The samples were 320 teachers by simple random sampling. The data were collected by using questionnaires. The questionnaires were the information technology management and the Effectiveness of Information System. The questionnaires were reliability of 0.90 and 0.95. The data were analyzed by using basic statistics including mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient.


             The research results were as follows: the information technology management of school administrators were at high level in overall and individual aspect in descending order; planning for information technology management, management information technology, and improvement of information technology management and the monitoring and evaluation of information technology management respectively.  Effectiveness of information system were at high level in overall and individually were at high level overall and individual aspect in descending order; the use of information, data collection, data validation, storage, data analysis and data processing. respectively. The relationship between information technology management of school administrators and the effectiveness of information system as perceived by the teachers under Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat Thani. Overall relationship in a positive way at high level (r =0.680) .The level of statistical significance. 05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Basic Education Committee, Office. (2008). ICT development For teaching and learning.
Bangkok: Model Development and Technology Cooperation. (In Thai)
Best, J.W. (1993). Research in Education. Boston, M.A. : Allyn and Bacon.
Chatchai, T. (2013). School Information System Management Under the office Secondary
education area 37. (Master of Education). Faculty of Management Studies
College Chiang Rai University.(In Thai)
Mori, P. (2013). Management of Information Technology, Communication and Public
Relations : Case Studies Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 5 Master
of Education Faculty of Management Studies Khonkaen University. (In Thai)
National Science and Technology Development Agency. (2008). Technology Management in
Schools : A Handbook for Executives. Pathum Thani : Information Technology Project under the initiative HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn Technology Center National Electronics and Computers. (In Thai)
National Statistical Office. (2010). Demographic and Housing Statistics Report. Retrieved 2015,
February 20, from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/population.html
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2011). Information and
communication technology master plan for Education, Ministry of Education, 2011–
2013. Bangkok: Office of the Permanent Secretary for Education. (In Thai)
Phophet, A. (2014). Relationship between academic leadership of school administrators
And the effectiveness of academic administration of basic education institutions Under the office secondary education area, area 11. (Master of Education program Administrative Department Education), Suratthani Rajabhat University. (In Thai)
Priprem, K. (2011). Information Technology Competency and Management ofInformation
Systems Administrators under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational
Service Area 1. (Master of Education Educational Administration Program). Faculty of
Education, Silpakorn University. (In Thai)
Sathong, P. (2011). Management of information and communication technology for learning
of Basic school Under the Office of Surin Primary Educational Service Area 1.(Master
of Education). Faculty of Management Studies, Surin Rajabhat University.(In Thai)
Srisaran, T. (2015). Management of information systems in educational institutions of school Groups
Traimit is under the Office of Educational Service Area. Khon Kaen Elementary School District 4. Faculty of Management Studies Northeastern University University. (In Thai)
Saen, S. (2013). Information technology management competencies of school administrators
Under the office of Nakhon Phanom Primary Education Area Office 2. (Department of Educational Administration). Faculty of Art and Science, Nakhon Phanom University. (In Thai)
Secondary Educational Service Area Office 11, (2014). Annual Basic Education Development
Plan Budget 2012-2015. Office of Secondary Education Area 11. (In Thai)
Siriwong, O. (2008). Computer science and information technology (revised version). Bangkok:
Se-education. (In Thai)
Vianlomm, S. (2014). Education, performance,management of information and
communication technology of school administrators of schools International standards under the office of Secondary Educational Service Area 1. (Department of Educational Administration). Department of Management Policy and Educational Leadership, Faculty of Education, Chulalongkorn Universit. (In Thai)