ศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช Study the perception of tourists in the area of Nakhon Si Thammarat

Main Article Content

มนทิรา สังข์ทอง

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช


          ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.8 มีอายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 35.5 การรับรู้ด้านการท่องเที่ยว ของสื่อออฟไลน์ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการรับรู้ข้อมูลจากเพื่อน ญาติ คนรู้จัก ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือ จากวิทยุโทรทัศน์ ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของสื่อออนไลน์ นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ กับ การรับรู้ข้อมูลจากเฟชบุ๊ค ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.31 รองลงมาคือ จากเว็บไซต์/เว็บบล็อค ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

ngpikul, A. (2009). Principles of tourism marketing. (3rd Edition). Bangkok: University
Press Dhurakit Business. (In Thai)
Books, B., George E., & Belch, M. A. (1993). Introduction to Advertising and Promotion:
An Integrated Marketing Communications Perspective. Boston: Mass: Richard D.
Sri Sa-at, B. (1999). Statistical methods for research. (2nd Edition). Bangkok: Suwiriyasan. (In Thai)
Tangwattana, B. (1999). Sustainable tourism development. Chiang Mai: Faculty of Humanities.
Chiang Mai University. (In Thai)
Pimolsompong, C. (2005). Tourism marketing planning and development. Bangkok:Faculty of Humanities Kasetsart University. (In Thai)
Sangyenphant, C. (2011). Effects of information from online media on tourism decisions of
Thai tourists. (Master's thesis). Chulalongkorn University. (In Thai)
Sitthicharoen, C. (2007). Tourism behavior in the northern region of Thai tourists. Independent research
(Master of Business Administration). College Chiang Mai University. (In Thai)
Samuejai, C. (2006). Marketing Management (Marketing Management). Bangkok: Se-education.
(In Thai)
P, Kotler. & K.L. Keller., (2012). Marketing management. (14th Edition). Prentice Hall, Upper
Saddle River, NJ.
Pinthong, C. (1995). Public participation in development. Bangkok: Sak Sopha Printing. (In Thai)
Hangsata, C. (1997) Principle of tourist industry management. Bangkok: Faculty of Business
Administration Ramkhamhaeng university. (In Thai)
Bantathong, K. (2014). Social Network Usage Behavior and Bangkok Older Person’s Satisfaction. Independent research. (Master of Arts). Bangkok University. (In Thai)
Mill, R. C. (1990). Tourism the international business. New Jersey: Prentice Hall.
Jarumanee, N. (1993). Tourism and Tourism Industry Management. Bangkok: OS Printing
House. (In Thai)
Tapachai, N. (2006). Marketing strategies in the tourism industry. Nonthaburi: Sukhothai
Thammathirat University. (In Thai)
Pearson Education. Levitt, Theodor. (1990). Strategic Marketing Management. MA: Harvard Business School. Publication
Perreault, W. D., Dorden, D.K. & Dorden, W.R. (1979). A Psychological Classification of Vacation Life-styles, Journal of Leisure Research, 9, 208-224.
Adithipyangkun, P. (2012). Management of international product distribution channels.
Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat University. (In Thai)
Rojrungsat, P. (2010). Community Tourism. Bangkok: OSP Printing House. (In Thai)
Pond, K. L. (1993). The professional guide−The traveller. New York: John Wiley & Sons.
Laksitnon, P. (2001). Psychology and Consumer Behavior (3rd Edition). Bangkok: Tipping Point.
(In Thai)
Kongcharoenkai, S. (2005). Behavior and satisfaction of visitors affecting tourism Sustainable
model in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. (Master of Business Administration). Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. (In Thai)
Serirat, S. (1997). Advertising and promotion. Bangkok: A.N. Printing. (In Thai)
Stevens, L. (1985). Guide to staring and operating a successful travel agency. Wheaton: Delmar.
Pakprangchan, S. (1988). A correlational analysis of media exposure, knowledge in tourism industry
and attitude towards tourism industry of the local people in Chiang Mai minicipality. (Master of Communication Arts Thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. (In Thai)
Rattanaraj, T. (2010). Behavior and satisfaction of Thai tourists towards cultural tourism
through homestay of Ban Khlongrua commune. Phato district, Chumphon province. (In Thai)