บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Ladawan - kaewseenual

Abstract

บทบรรณาธิการ


วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสหวิทยาการหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และสังคม และแนวโน้มของการงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมอย่างตรงจุดมากขึ้น เป็นปีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่สืบเนื่องจากการวิจัย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาออกมาจำนวนมาก   


เป็นปีที่ 12 ของวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เป็นอีกปีหนึ่งที่กำลังจะผ่านพ้นไปภายใต้สภาพแวดล้อมการพัฒนาศาสตร์สาขาวิชาความรู้ใหม่ๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการและนักวิจัยอยู่ตลอดเวลา ผลงานวิชาการที่ปรากฏในวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ฉบับนี้เปี่ยมไปด้วยผลงานที่น่าสนใจของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งทางด้านการศึกษาประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  การออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานในสถานศึกษาในทุกระดับ และด้านการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์  เป็นต้น


อย่างไรก็ตามวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัยที่ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆ อยู่ต่อไป  กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้อนุเคราะห์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารของเราซึ่งกองบรรณาธิการจะนำเอาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกมาปรับปรุงกระบวนการจัดการวารสารให้เกิดประสิทธิภาพสูง พัฒนาวิธีการประสานงานกับนักวิจัยและผู้ส่งบทความให้มีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ก้าวต่อไปของเรายังคงเป็นวารสารวิชาการที่ต้องพัฒนาไปสู่วารสารระดับชั้นนำและร่วมขับเคลื่อนผลงานวิชาการที่ทรงคุณค่าสู่สังคมและแวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อไป


บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ

References

-