Editorial

Main Article Content

Ladawan - kaewseenual

Abstract

บทบรรณาธิการ


วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2565) ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ.2565 เป็นวารสารวิชาการอยู่ใน TCI กลุ่ม 1 ที่มีนโยบายหลักในการมุ่งเน้นเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย และบทความวิชาการ เป็นวารสารที่ครอบคลุมสาขาวิชาการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ มีกระบวนการการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องบทความละ 3 ท่าน ในลักษณะระบบปกปิดรายชื่อ (double blind peer-reviewed)


         สำหรับผลงานที่ตีพิมพ์ในฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 20 บทความ โดยมีบทความทางด้านการศึกษาจำนวน 8 บทความ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาชาติของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เกณฑ์การประเมินทักษะวิชาตะกร้อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีพฤฒาการพัฒนาครูในการผลิตและใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนในกลุ่มสมาร์ทสกูลกรุ้ป จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การพัฒนานวัตกรรมและเกมการเรียนรู้โดยโปรแกรม Scratch รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา


         บทความทางด้านสังคมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์ จำนวน  12  บทความ เช่น พุทธศาสนากับพลวัตทางความเชื่อในสังคมไทย แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรหอยปะของชุมชนในลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง การจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามแนวพระพุทธศาสนา การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช


         กองบรรณาธิการวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียน และคณะทำงานในกองบรรณาธิการทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการเดำเนินการจัดทำต้นฉบับบทความ ประสานงานการดำเนินงานแก้ไขจนกระทั่งแล้วเสร็จเป็นรูปเล่มพร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะโดยสมบูรณ์

Article Details

Section
บทบรรณาธิการ