ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง “กระบวนการวิจัย” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน An Achievement of Research Methodology Learning on Basic Public Administration Titled

Main Article Content

ธัชพล ทีดี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ 2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง กระบวนการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหมู่เรียน 551347003 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา     รศ 2208312 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น จำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งมีเกณฑ์ในการเลือก คือนักศึกษาที่มีผลคะแนนแบบทดสอบก่อนการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการหาร้อยละ  (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.)

          ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนแบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ย   ( ) หลังการเรียนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ( ) ก่อนการเรียน ซึ่งมีผลต่างอยู่ที่ 5 โดยหลังการเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 13.20 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.44 ก่อนการเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 8.20 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83 แสดงให้เห็นว่าการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน   ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียน สูงกว่าก่อนการเรียน

2.ผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง “กระบวนการวิจัย”  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน นักศึกษามีการทำกิจกรรมร่วมกันในทุก ๆ กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน คอยช่วยเหลือดูแล อธิบายงานหรือบทเรียนต่างๆร่วมกัน นักศึกษากล้าซักถามเมื่อมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยในกิจกรรมหรือบทเรียนต่างๆ นักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับการเรียนดี เกิดความสนิทสนม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนและอาจารย์ผู้สอน

This research aimed to 1) study the learning achievement after using peer assisted learning,   and 2) develop the teaching and learning on research methodology titled “Research Process” in the course “Introduction to Public Administration Research Methodology”. The 5 samples employed, selected by purposive sampling from the students who didn’t pass the 50 percent of the pretest, were students of the class group No.551347003 who registered the aforementioned course RS.2208312 of this semester. The instruments comprised a pre-post test, a peer assisted learning management plan. The data were analyzed to calculate percentage, mean, and standard deviation.

          The findings revealed as follows:

          1) regarding the pre-post achievement posttest is higher than the pre-test; the difference between the two test was 5 (, i.e.13.20-8.20=5) and the standard deviation difference was 0.39 (, i.e. .83-.44=.39). This showed that using peer assisted learning method helped improve the student learning achievement greatly.

          2) on the issue of using the aforementioned titled “Research Process”: all students joined all activities, shared their ideas, helped each other, discussed the lesson eagerly, inquired when having questions, learned with happiness, more friendly, these helped create good relationship among teachers and their friends. 

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ธัชพล ทีดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี