การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P

Main Article Content

นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์

Abstract

การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ พัฒนากระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P เพื่อศึกษาสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้ กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P ในภาพรวมทั้งชั้น อยู่ในระดับมาก คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการสอน โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P จากการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียน โดยเฉลี่ยทั้งชั้นอยู่ในระดับ คะแนนทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม 4 P โดยเฉลี่ยทั้งชั้นอยู่ในระดับดี และผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน จากการทำแบบทดสอบและคะแนนทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัยในระดับต่ำทิศทางบวก แต่คะแนนจาก การทำแบบทดสอบมีความสัมพันธ์กับคะแนนทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทิศทางบวกมีค่าความสัมพันธ์ .51

 

Research and development model of performance management research to promote the competencies of classroom action research to improve academic achievement.Learn the process of teaching Participatory 4 P. The objective of this research is to study the competencies of classroom action research and academic achievement, academic research, the students are taught using the teaching and to study the relationship between the competencies of classroom action research on academic achievement.Research results showed that the competencies of classroom action research in academic research to improve teaching learn­ing process using participatory 4 P’s overall is good. Achievement scores, academic research to improve student learning has been taught using the teaching process involved 4 P from the end of semester tests. Average in the class is high-level. The results showed that the performance of classroom research is correlated with the scores from the test scores and writing skills that the study of low-level positive direction, but the scores of the test were correlated with scores skills. Layout Research statistically significant at the .01 level. Moderately correlated Positive relationships with the .51.

Article Details

Section
บทความวิจัย